Rózsa Nyomda

Rózsa Nyomda   Telefon: 06-23-373-657    E-mail: info@rozsanyomda.hu    Pályázataink

A Rózsa Nyomda Kft. rendelkezési joga alatt álló  www.rozsanyomda.hu weboldal „Ajánlatkérés!” menüpontjához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató 

 

A Rózsa Nyomda Kft., mint a www.rozsanyomda.hu weboldal jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi és a www.rozsanyomda.hu/ajanlatkeres menüpont használatával tájékoztatás, információ kérése céljából kapcsolatba lép velünk az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

 

 1. Az Adatkezelő adatai
 • 2030 Érd Törökbálinti út 34.
 • 13-09/100278
 • telecomszám: 06/23-373-657; 
 • fax: 06/23-523-930
 • email:info@rozsanyomda.hu

A továbbiakban: Adatkezelő, vagy Rózsa Nyomda Kft.

 

Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól

2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény); 
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;

 1. Az adatkezelés által érintett adatok köre

 

Amennyiben Ön a weboldalon keresztül az „ajanlatkeres” menüben az űrlap kitöltése és részünkre történő megküldése útján tájékoztatás, információ kérése céljából kapcsolatba lép velünk, az  adatkezelés az  Ön alábbi személyes adatait érinti:

 

 • cég neve
 • név (vezetéknév, keresztnév)

-    e-mail cím

-    telefonszám

-   tovább az „árajánlatkérés tárgya” és az „árajánlatkérés szövege rovatban Ön által közölt       esetleges további személyes adatai.

 

Az eredményes kapcsolatfelvétel, illetve az Adatkezelő felé történő üzenettovábbítás, valamint az érdemi válasz lehetővé tétele érdekékben a megjelölt adatok megadása kötelező.  Az adatok megadása azonban Ön döntésén múlik, vagyis dönthet úgy, hogy a fent megjelölt személyes adatait nem adja meg, ebben az esetben viszont nem tud részünkre ilyen formában üzenetet küldeni.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja

Amennyiben Ön a fentiek szerint tájékoztatás, információ céljából kapcsolatba lép velünk, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja ebben az esetben az Ön beazonosítása, az Önnel történő kapcsolatfelvételhez a szükséges adatok rendelkezésre állása, azért, hogy az Adatkezelő üzleti szolgáltatásait, működését érintő kérdéseire bővebb tájékoztatást tudjunk adni. Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő ügyvezetői férhetnek hozzá, a fenti célból. 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatok/üzenet részére történő megküldésétől számított 6 hónapig kezeli személyes adatait. Amennyiben az Ön által megküldött üzenet jogi igény érvényesítésével, vagy kötelezettség teljesítésével összefüggő lényeges információkat foglal magában (pl. az Adatkezelő valamely megbízottja, vagy szolgáltatása kapcsán felmerült sérelem jelzése, és ezzel kapcsolatos igény pl. kártérítés érvényesítése) abban az esetben az Adatkezelő a fent megjelölt adatait az adott igény érvényesítésére, illetve kötelezettség teljesítésére irányadó jogszabályi elévülési időtartamig őrzi meg.

Az „Ajánlatkérés” menüpont mezőinek (cégnév, név, telefon, e-mail cím, üzenet) űrlap kitöltésével az Adatkezelő részére történő megküldésével ön hozzájárul személyes adatainak a fenti 6 hónapos időtartamú kezeléséhez.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását – az említett 6 hónapos időtartamon belül is - bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg:

 • személyesen az Adatkezelő címén: 2030 Érd Törökbálinti út 34. szám alatt vagy
 • e-mailben: info@rozsanyomda.hu

 

Hozzájárulásnak visszavonását követően, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja (pl. a fent említett jogos igény érvényesítése) nincs, az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

Egyebekben az Adatkezelő az „Ajánlatkérés” űrlap megküldésétől számított 6 hónap elteltével személyes adatait külön értesítés nélkül törli.

           

 

 1. A kezelt személyes adtok átadásának, továbbításának esetei

 

5.a. Az Adatkezelő internetes weboldalának (http://rozsanyomda.hu) üzemeltetése, a kapcsolódó tárhely szolgáltatása körében az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Cég: GYIK Bt.

Székhely: 2030 Érd, Duna u. 63.

adószám.: 21402782-2-13

Cégjegyzékszám: 13-06-044946

Elérhetőség: tel: 06-30/474-2926  email: gabor@gyikbt.hu;

 

5.b. A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult, ill. köteles továbbítani.

 

6. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférési lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

7. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

 

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,

 

 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

 

Az érintett egyes jogainak tartalma

 

a)személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.

 

b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

 

d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

 

f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8. A jogorvoslat joga

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:  (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

 

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatjuk.

            A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj  a jelen adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk.